شاعر تو

 

 

گفـتـم غـزل بگویم و شاعر شَوَم تو را

 

شـاید خـدا بـخواهد و زائـر شوم تو را

 

شـایـد خـدا بـخواهد و در بیتی از غزل

 

مـقصد شوی مرا و مسافر شوم تو را

 

این سان که خاک را به هوایت دویده‌ام

 

کم مانده است، خاک معابر شوم تو را

 

قسمت نبود ضامـن آهـو شــوی مـرا

 

دریـا شـدی کـه مرغ مهاجر شوم تو را

 

هـر شب دخیل پنجره پولاد می‌شوم

 

شـاید خـدا بخواهد و شاعر شوم تو را

 

 

 

سروده : حسین حاجی هاشمی

/ 0 نظر / 23 بازدید